Algemene Voorwaarden

Business Open Nederland bestaat uit netwerkclubs, zogenaamde Business Open Clubs (BOC’s) die gevestigd zijn op verschillende golfclubs.

Er kunnen meerdere BOC’s gevestigd zijn op één golfclub.

1.0 Algemene Regels

* Iedere BOC heeft zich te houden aan de regels op de golfbaan van de golfclub waar de desbetreffende BOC is gevestigd.

* Business Open Nederland is niet aansprakelijk voor schade opgelopen, op of rond de golfbaan, toegebracht door leden van Business Open Nederland. Business Open Nederland adviseert zijn leden om een golfverzekering af te sluiten.

2.0 Lidmaatschap

* Men wordt lid van een BOC als bedrijf binnen één specifieke vakdiscipline. Wel wensen we een vast contactpersoon (het lid), maar men kan zich door meerdere medewerkers binnen het bedrijf laten vertegenwoordigen bij de BOC waar men lid van is.

* Per BOC kan er per vakdiscipline maar één bedrijf lid zijn (branche-exclusiviteit). Zijn er per vakdiscipline meerdere classificaties, dan is het aan de leden en de voorzitter (als eindverantwoordelijke) van de desbetreffende BOC of iemand wel of geen lid kan worden.

* Een lid mag elke andere BOC maximaal twee maal per jaar bezoeken, maar enkel als zijn vakdiscipline daar niet vertegenwoordigd is. In dat laatste geval enkel na toestemming van de branchegenoot.

* In vakantieperiodes of in verband met feestdagen, kan Business Open Nederland ertoe besluiten clubs incidenteel samen te voegen. In dat geval kan men geen aanspraak maken op branche-exclusiviteit.

* Een bedrijf of persoon kan lid zijn van meerdere BOC’s. Dit wordt gezien en berekend als een op zichzelf staand lidmaatschap. Wel is men vereist de verschillende BOC’s regelmatig te bezoeken.

* Wil een lid overstappen naar een andere BOC dan moet hij/zij dit aanvragen bij de voorzitter van de BOC waar hij/zij naartoe wil. Bij goedkeuring wordt het lid overgedragen naar de “nieuwe” BOC. Als dit is goedgekeurd, loopt het lidmaatschap gewoon door. Bekeken wordt of een eventuele leskaart kan worden meeverhuisd. Voor het overstappen wordt € 65,00 excl. btw aan administratiekosten in rekening gebracht.

* Business Open Nederland kan besluiten een BOC te verplaatsten naar een andere dag of golfclub. Indien de nieuwe locatie binnen een straal van 25 kilometer van de oude locatie ligt, wordt het lid geacht mee te verhuizen. Indien de locatie verder weg ligt of er van dag veranderd wordt, wordt gekeken of het lid voor wie het bezoeken van de netwerkbijeenkomsten daardoor niet meer mogelijk is, bij een andere club kan worden ondergebracht. Mocht dat ook niet kunnen, dan wordt het lidmaatschap gepauzeerd tot de mogelijkheid zich wel weer voordoet. Slechts in hoge uitzondering kan het lidmaatschap beëindigd worden met teruggave van een deel van de lidmaatschapskosten. Er is geen recht op schadevergoeding.

3.0 Bijeenkomsten

* De bijeenkomsten zijn om de twee weken. De tijden kunnen variëren per netwerkclub. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de desbetreffende golfclubs. De voorkeurstijden vanuit Business Open Nederland zijn van 07.45 uur tot 09.30 uur netwerken en daarna is er de mogelijkheid tot golfen (9 holes) of een golfles via de pro van de desbetreffende club.

* Mocht een bijeenkomst door bijvoorbeeld feestdagen of beschikbaarheid niet op de geplande datum gehouden kunnen worden, dan wordt getracht de bijeenkomst op een ander moment of op een andere locatie te laten plaatsvinden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de voorzitter van de BOC.

4.0 Bezoekers

* Bezoekers mogen maximaal twee keer een netwerkbijeenkomst bijwonen, waarna zij moeten aangeven of ze lid willen worden of niet. De kosten voor het ontbijt bedragen 15 euro en zijn voor rekening van de gast of voor degene die de gast heeft uitgenodigd (dit mag de uitnodiger zelf bepalen).

5.0 Golf

* Leden zijn er zelf verantwoordelijk voor om een flight te bespreken of aan te geven dat men les wil volgen. De flights bespreekt men rechtstreeks bij de golfclub o.v.v. de eigen naam en Business Open Nederland. Deze kunnen op elk moment van de week besproken worden. Eventueel kan er een toeslag gelden als men in het weekend of op feestdagen e.d. wil golfen. Indien men wil lessen dient men dit uiterlijk twee dagen voor de bijeenkomst aan te geven bij de golfpro. Bij te late afmelding kan de pro de lessen in rekening brengen. Lessen zijn in de regel aansluitend op de BOC bijeenkomsten.

* Mochten er problemen ontstaan met een lid met betrekking tot de golfclub en golfactiviteiten dan is het aan de desbetreffende golfclub om daar actie op te ondernemen. Dit behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Business Open Nederland of de desbetreffende BOC.

6.0 Dispuut

* Mochten er problemen ontstaan met een lid dan is het aan de voorzitter en de desbetreffende BOC om het lid hierop aan te spreken. Leidt dit tot onenigheid, dan wordt in overleg met het landelijk bestuur van Business Open Nederland naar een oplossing gezocht. Zij zullen bekijken of zij het desbetreffende lid kunnen herplaatsen bij een andere BOC. Is dit niet mogelijk dan wordt het lidmaatschap ingetrokken. In de regel vindt er geen restitutie van het lidmaatschapsgeld plaats.

* Business Open Nederland behoudt zich het recht voor het lidmaatschap niet te verlengen zonder opgaaf van redenen met inachtneming van een maand opzegtermijn.

* De beleidsregels van Business Open Nederland zijn onderhevig aan veranderingen en wijzigingen. Ingediende voorstellen worden aangepast indien goedgekeurd door Business Open Nederland.

* Op rechtsverhoudingen tussen Business Open Nederland en zijn leden, althans op alle door Business Open Nederland verrichte handelingen waaronder de door hem gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

7.0 Financiële en administratieve regels

* De contributie bestaat uit drie delen; Het lidmaatschap van Business Open à 955 euro, 26 maal ontbijt à 390 euro en een netwerkpakket à 350 euro, samen 1695 euro excl. btw is jaarlijks verschuldigd, ingaande op de dag van aanmelding.

* Leden 24 maanden of langer lid zijn, kunnen bij een volgende verlenging van het lidmaatschap afzien van het netwerkpakket à 350 euro. In dat geval is men voor het komend jaar 1200 euro excl. btw. verschuldigd. Men dient dit dan wel meer dan een maand voor die verlengingsdatum schriftelijk, per brief of e-mail, kenbaar te maken.

* Bij niet tijdige betaling wordt er 35 euro administratiekosten in rekening gebracht.

* Contributie kan niet gedeeld worden door meerdere personen van verschillende bedrijven of als persoon die meerdere bedrijven vertegenwoordigt.

* Indien een lid na goedkeuring overstapt naar een ander BOC, dan is diegene eenmalig 65 euro excl. btw administratiekosten verschuldigd.

* Business Open Nederland kent verschillende lidmaatschapsvormen.

7 .1 Standaard Lidmaatschap Netwerken: Kosten 1695 euro excl. btw. Dit lidmaatschap bestaat uit ± 26 netwerkbijeenkomsten inclusief ontbijt. Daarnaast kan het lid binnen het jaar dat men lid is een Strategische Netwerktraining twv 350 euro volgen. Data en locaties worden bekend gemaakt via de website van Business Open Nederland (www.businessopen.nl).

7.2a Standaard Lidmaatschap Golfles: Kosten 1695 euro excl. btw. Dit lidmaatschap bestaat uit ± 26 netwerkbijeenkomsten inclusief ontbijt. Daarnaast krijgt het lid een leskaart t.w.v. 350 euro, enkel te gebruiken op de golfclub waar men lid is.

7.2b Standaard Lidmaatschap Golf & Events: Kosten 1695 euro excl. btw. Dit lidmaatschap bestaat uit ± 26 netwerkbijeenkomsten inclusief ontbijt. Daarnaast krijgt het lid 10 greenfeekaarten (9 holes) te gebruiken op alle bij Business Open Nederland aangesloten golfbanen. Tevens zijn deze greenfeekaarten te gebruiken om korting te krijgen op bepaalde (golf)events.

7.3 Bedrijfslidmaatschap: Vanaf 4 standaardlidmaatschappen. Kosten en voorwaarden op aanvraag.

* Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met steeds een jaar. Opzeggen kan tot een maand van tevoren door dit per brief of e-mail kenbaar te maken aan Business Open Nederland.

* Indien een lid een persoon in het netwerk van Business Open introduceert, dan ontvangt het introducerende lid 100 euro korting bij het verlengen van het eigen lidmaatschap indien:

- De introducé het ontbijt daadwerkelijk bijwoont,

- De introducé binnen 3 maanden na deze eerste introductie lid wordt,

- De introducé kiest voor een standaard lidmaatschap van een jaar.

8.0 Annuleringvoorwaarde

* Bij annulering korter dan 14 dagen voor de bijeenkomst is 50% verschuldigd.

* Bij annulering korter dan 7 dagen voor de bijeenkomst is 100% verschuldigd.

Aangenaam effectief netwerken


  • Omzetverhogend

  • Kennisdeling

  • Landelijk netwerk

Kom kennismaken